חוק חופש המידעחוק חופש המידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע נחקק בשנת תשנ"ח - 1998, ונועד להנהיג את מהפיכת השקיפות באשר לפעילות הרשות הציבורית. "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה".

"קבלת מידע" כוללת עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.

לצורך יישום החוק מונה רו"ח רז נוריאל על העמדת המידע לרשות הציבור ועל יישום הוראות החוק.

על פי הוראות החוק סעיף 5 (א), "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע על אודות פעילות ותחומי אחריותה והסר על תפקידיה וסמכויותיה, הדו"ח יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות הציבורית, ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד".

בהמשך לסעיף 18 בחוק נקבעו אגרות לקבלת מידע, סכום האגרות משתנה מעת לעת עקב שינויי מדד המתפרסם בקובץ תקנות מטעם משרד המשפטים.

החל מ-28/3/14 הוזלה אגרת הבקשה ואגרת הטיפול וההפקה. כמו כן, נקבעו פטורים מתשלום אגרה לקבוצות מסוימות באוכלוסייה.

תיקון תקנות חוק חופש המידע (אגרות) - אתר היח' הממשלתית לחופש המידע

תקנות חופש המידע (אגרות)
1. אגרת בקשה לשנת 2022 (תקנה 1) - 21 ₪

2. אגרת טיפול (תקנה 2) החל מהשעה הרביעית - 32 ₪

3. אגרת הפקה (תקנה 3 א):

לכל עמוד צילום - 0.21 ₪

לדיסקט מחשב - 2.67 ₪

4. סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) - 160 ₪

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור


דו"ח יישום חופש המידע לשנת 2023

?